Onze verantwoordelijkheid

  • Voorkomen van oneigenlijk gebruik van de website
  • Bewaken van de privacy van koper en verkoper

De aan Bostekoop.nl toegestuurde gegevens worden als vertrouwelijk erkend en als zodanig behandeld. Deze gegevens zullen op geen andere wijze worden gebruikt dan voor bemiddeling bij verkoop door middel van publicatie op de website Bostekoop.nl. De bemiddeling bij verkoop beperkt zich dan ook tot het verlenen van inzage in de door anderen te koop aangeboden percelen.

Het aanleveren van gegevens gebeurt door middel van het invulformulier op de website. Het invulformulier geldt als opdracht tot publicatie van die gegevens. Op dit formulier verschijnt onderaan een set van willekeurige tekens dat door de opdrachtgever moet worden overgetypt.  Deze beveiligingsmaatregel is om oneigenlijk gebruik tegen te gaan.

Uitsluiting van aansprakelijkheid ten opzichte van koper en verkoper

De op de website Bostekoop.nl weergegeven informatie blijft de verantwoordelijkheid van de verkoper van het betreffende bosperceel. Bostekoop.nl streeft naar weergave van correcte gegevens, maar kan geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden ten aanzien van die gegevens of de weergave van die gegevens aanvaarden.

Bostekoop.nl kan weigeren om tot plaatsing op de website over te gaan. Indien volledige betaling voor enige plaatsing werd gedaan door bijschrijving op de daartoe aangegeven bankrekening op het moment waarop Bostekoop.nl weigert te plaatsen of herplaatsen, wordt dit bedrag teruggestort en wordt de opdracht als vervallen beschouwd.

Uw verantwoordelijkheid

  • waarborgen van de juistheid en volledigheid van uw op de website geplaatste gegevens,
  • ons tijdig doorgeven dat het bosbezit niet langer te koop is of niet langer te koop is tegen de condities die u door de geplaatste gegevens aangeeft,
  • wijzigingen en aanvullingen in de gegevens steeds schriftelijk aan ons door te geven.